galego


Oficina técnicaO departamento de servizos técnicos do concello atende á clasificación seguinte:

  1. Urbanismo.

  Licenzas de obra: O importe a pagar pola concesión da licenza é do 2% ou do 2,8% do orzamento dependendo da magnitude da obra.
  Licenzas de apertura
  Licenza de actividades molestas.
  Informes urbanísticos
  Licenzas de segregación de fincas urbanas
  Licenzas de división de fincas rústicas
  Valoracións

  2. Obras:

  Redacción de proxectos para obras municipais
  Redacción de memorias para obras municipais
  Direccións de obras municipais
  Certificacións de obras municipais

  3. Subvencións:

  Subvencións da Deputación e outros organismos oficiais
  Subvencións para repoboacións forestais
  Subvencións para rehabilitación de vivenda rural
  Tramitación de subvencións para comunidades, asociacións

  4. Outras:

  Inventario municipal. Mantemento e actualización
  Información catastral sobre I.B.I. urbana e rústica.
  Expedientes de comunidades de montes en man común.
  Entrega de documentación: planos, informes, certificacións
  Promoción de chan industrial.

  5.Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal

  Todas as normas pódense baixar dende este sitio web, no apartado "Normas subsidiarias"


Outras preguntas a través do noso correo:
E-mail: oficina.tecnica@mazaricos.dicoruna.es


Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.