galego


Servizos SociaisNo departamento de servizos sociais tramítanse os seguintes programas:
PROGRAMAS:

  Programa de axuda no fogar e apoio á unidade convivencial:

  Conxunto de tarefas realizadas por persoal cualificado no domicilio do destinatario e no seu contorno social, que se instrumentalizan para atender determinadas necesidades dos individuos e/ou grupos familiares cando estes se encontren en situacións nas que non é posible a realización das actividades cotidianas.

  Alonxamento alternativo:

  Conxunto de actuacións que se realizan para conseguir que o individuo en situación de necesidade conte cun marco estable para o desenvolvemento da convivencia: ingreso en residencias, acollida familiar,....

  Prevención e inserción social:

  Proceso de intervención social que, co obxectivo último de mellora-lo benestar e a calidade de vida das persoas ou grupos, actúa sobre os factores asociados á xénese de diferentes problemáticas ou necesidades sociais, desenvolvendo actuacións concretas para evita-la súa aparición, reaparición ou agravamento. Supón a configuración de prestacións específicas, programas ou accións instrumentais de tipoloxía diversa.

  Programa de alcolismo

  Proxecto de prevención e tratamento do alcolismo, que consiste nunha sesión mensual de cada beneficiario cun psicólogo clínico especializado no tema, contando coa colaboración dos médicos de atención primaria.

  Programa de educación familiar

  Consiste na intervención en familias en situacións de risco, de marxinación social, co obxecto de facilita-la adquisición de habilidades de atención, coidado e educación necesarias para o adecuado desenvolvemento dos menores (pautas de alimentación, hixiene, educativas, habilidades sociais, etc...) e a capacidade de autoorganización do núcleo familiar.

  Ademais, durante o curso escolar estase realizando nestes últimos anos una ESCOLA DE PAIS E NAIS dirixida fundamentalmente ós pais e nais de alumnos dos tres centros escolares do municipio na que se traballan temas relativos á educación, como por exemplo: os hábitos de estudio, os problemas de conducta, a agresividade, a influencia da televisión, a autoestima, etc.

  Atención e tratamento a familias multiproblemáticas

  Equipo formado por un psicólogo, un auxiliar administrativo e dúas traballadoras familiares, que apoiando o programa de educación familiar, se ocupan sobre todo daquellas familias multiproblemáticas.

  Programa de logopedia

  Consiste na prestación de servicios de logopedia e psicomotricidade a nenos con necesidades educativas especiais.

  Animación sociocultural

  Realización de diversas actividades dirixidas a toda a poboación, pero en especial a aqueles colectivos máis desfavorecidos como as persoas maiores e discapacitados: excursións culturais, ximnasia de mantemento, pintura en tela, manualidades, campamento urbano, actividades especiais no Nadal, etc...

  Reparto de alimentos da Cruz Vermella Española

  Nos meses de abril e outubro lévase a cabo o reparto de alimentos da Cruz Vermella Española, procedentes dos excedentes da comunidade europea, que se reparten entre aquelas persoas e/ou familias máis necesitadas do municipio.

  Programa de información, orientación e asesoramento:

  Facilitar ó cidadán e á comunidade, en xeral, o coñecemento e acceso ós recursos sociais nunha relación de axuda profesional que garanta unha resposta adecuada ás necesidades recoñecidas como propias do ámbito de actuación dos servicios sociais: pensións non contributivas, RISGA, asistencia sanitaria, axudas económicas non periódicas,....Dentro deste programa teñen cabida toda unha serie de procedementos:

  Pensións non contributivas: documentación.

  DNI e NIF de tódolos convivintes
  cartilla da seguridade social do solicitante
  Nº de conta bancaria
  declaracións do I.R.P.F. de tódolos convivintes, ou xustificantes de ingresos.

  Prestación familiar por fillo/a a cargo.

  DNI e NIF dos pais e dos fillos maiores de 16 anos
  libro de familia
  Nº de conta bancaria
  cartilla da seguridade social
  declaración do I.R.P.F. do último exercicio ou xustificantes de ingresos
  calificación de minusvalidez, no seu caso.

  Prestación ortoprotésica

  DNI e NIF do solicitante e de beneficiario
  cartilla da seguridade social
  informe médico
  factura

  Título de familia numerosa:

  DNI dos pais
  libro de familia
  Dúas fotos de toda a familia
  para os fillos de idades comprendidas entre 21 e 25 anos, certificado de estudios ou copia da matrícula.

  Renovación do título de familia numerosa.

  DNI dos pais
  libro de familia
  para os fillos de idades comprendidas entre 21 e 25 anos, certificado de estudios ou copia da matrícula.

  Axudas á escolarización:

  DNI do solicitante.
  Libro de familia.
  Declaración do I.R.P.F. do último exercicio, ou xustificantes de ingresos de tódolos membros da unidad familiar.
  Certificación bancaria.
  Factura detallada dos libros comprados.

  Axudas non periódicas para discapacitados/as e persoas maiores.

  DNI do solicitante
  Orzamento desagregado do gasto a realizar
  Certificación de convivencia
  Declaración do I.R.P.F. da unidade familiar ou certificación negativa de Facenda.
  Declaración xurada da totalidade de ingresos da unidad familiar.

  Recoñecemento da condición de minusvalidez

  DNI
  Documento de asistencia sanitaria
  Informes médicos actualizados.

  Termalismo social

  DNI
  Documento de asistencia sanitaria
  Informe médico

  Turismo social

  DNI
  Documento de asistencia sanitaria
  Informe médico
  Certificación da pensión que percibe.
  Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de Facenda.

  Vacacións para maiores

  DNI
  Documento de asistencia sanitaria.

  Inclusión como beneficiario/a en asistencia sanitaria

  DNI do titular e dos beneficiarios a incluír
  Libro de familia ou documentos que xustifiquen o parentesco.
  Documento de asistencia sanitaria do titular.
  Certificación de convivencia.

  Asistencia sanitaria a persoas sen recursos

  DNI
  Solicitude de Nº de afiliación á seguridade social
  Fotocopia da cartilla da seguridad social, no caso de tela con anterioridade.
  Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de Facenda
  Certificación de empadroamento e convivencia
  Libro de familia, no seu caso.

  Teleasistencia domiciliaria

  DNI
  Cartilla de Seguridade Social.

  Abono social de Telefónica

  DNI
  Certificación da pensión.
  Certificación de convivencia.
  Declaración xurada de ingresos da unidade familiar.

  Servizo de axuda no fogar

  DNI
  Libro de familia, no seu caso.
  Cartilla da seguridade social.
  Informes médicos
  Declaración do I.R.P.F. ou certificación negativa de Facenda
  Certificación de pensións
  Certificación do rendemento do capital mobiliario.
  Xustificantes doutros ingresos.

  Acollemento familiar para maiores e discapacitados

  DNI
  Cartilla da seguridade social
  Nº de conta bancaria
  Informe médico do acollido e dos acolledores
  Calificación de minusvalidez.
  Xustificantes de ingresos.

  Renda de integración social de Galicia (RISGA)

  DNI
  Libro de familia.
  Calificación de minusvalidez, no seu caso.
  Copia do recibo do imposto sobre bens inmobles de naturaleza urbana
  Xustificación, no caso de ser titular doutros bens ou dereitos.
  Orzamento formal dos gastos para os que solicita axuda.


Para calquera consulta:
E-mail:servizos.sociais@mazaricos.dicoruna.es


Concello de Mazaricos, 2008 - 2012.